Nápověda Doporučujeme:

Zpracování osobních údajů

Informace podle čl. 13 GDPR

Obchodní společnost SIMCO CZ, s.r.o. jako správce osobních údajů tímto v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „nařízení“), informuje své zákazníky o níže uvedených skutečnostech:

 

Identita správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je obchodní společnost SIMCO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 4 – Nusle, Hvězdova 870/39, PSČ 140 00, IČ: 284 90 665, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 145428.

 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě právního důvodu plnění smlouvy o zprostředkování poskytování služeb cestovního ruchu, nebo o jejich prodeji. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází již při obdržení objednávky našich služeb a dále při plnění smlouvy o zajištění poskytování služeb cestovního ruchu, či jejich prodeji.

Osobní údaje zpracováváme také na základě našich oprávněných zájmů, a to za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů při uplatňování nároků z vadného plnění podle občanského zákoníku. Účelem zpracování Vašich osobních údajů může být též ochrana našich práv a oprávněných zájmů spočívajících ve vymáhání pohledávky na úhradu ceny služby v případě, kdy nedošlo k úplnému včasnému zaplacení takové úplaty, ač k ní po právu dojít mělo.

Osobní údaje zpracováváme též na základě právního důvodu plnění zákonné povinnosti k plnění povinností podle zákona o účetnictví, zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o dani z přidané hodnoty.

 

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme

K naplnění účelů, jak jsou výše uvedeny, potřebujeme zpracovávat:

– jméno a příjmení,

– adresu trvalého pobytu, případně adresu trvalého bydliště v zahraničí,

– adresu elektronické pošty,

– datum narození,

– číslo občanského průkazu,

– číslo cestovního dokladu,

– číslo platební karty,

– číslo rezervace.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje zákazníků budeme zpracovávat po dobu plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy o zajištění služeb cestovního ruchu, po dobu trvání lhůty k uplatnění práv z vadného plnění, případně také do doby zaplacení našich pohledávek, a to vždy po dobu, po kterou je to nezbytné k realizaci práv a povinností plynoucích z uzavřené smlouvy o zajištění služeb cestovního ruchu a po dobu trvání promlčecí lhůty v délce maximálně 15 let od skončení smluvního vztahu nároků vyplývajících nebo souvisejících se smluvním vztahem prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Osobní údaje dále zpracováváme na základě plnění povinností uložených nám právním předpisem, zejména zákonem o účetnictví, zákonem o dani z příjmů, zákonem o dani z přidané hodnoty, tj. nejdéle po dobu 10 let stanovených k uchování daňových dokladů od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků můžeme předávat:

– státním orgánům majícím v působnosti státní správu na úseku správy daní,

– v případě soudního sporu budou osobní údaje předány též příslušnému soudu,

– advokátům, jejichž služeb při vymáhání a ochraně našich práv a oprávněných nároků využíváme,

– soudním exekutorům při vymáhání soudem přiznaných práv,

– provozovatelé ubytovacích míst, poskytovatelé přepravních služeb, či dalších doplňkových služeb,

– účetním a daňovým specialistům, pokud zpracovávají Vaše osobní údaje při plnění služby pro nás.

 

Práva subjektů údajů

Zákazníci mají podle nařízení právo:

– požadovat přístup k osobním údajům, které zpracováváme, za podmínek čl. 15 nařízení,

– žádat opravu nepřesností ve zpracovávaných osobních údajích za podmínek uvedených v čl. 16 nařízení,

– žádat výmaz osobních údajů za podmínek čl. 17 nařízení,

– žádat omezení zpracování osobních údajů za podmínek 18 nařízení,

– získat osobní údaje, jež zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci, za podmínek čl. 20 nařízení,

– vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek čl. 21 nařízení,

– podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek čl. 77 nařízení.

Vaše práva můžete uplatnit písemně nebo elektronicky e-mailem na adresu michal@rybolovnorsko.cz nebo písemně na adresu provozovny Dolní Lhota 11, 678 01 Blansko.

Stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete podat písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, kde tento úřad sídlí.

 

Ostatní skutečnosti

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracovávání ani profilování.

Lokality

Bakkan Wahl

Soroya

Seter Brygge

Madagaskar

Maledivy

Poslední fotogalerie

Madagaskar » listopad 2022

Maledivy » únor 2022

Tanzanie » Listopad 2022

Anketa

Jak hodnotíte system registrací a vývozu ryb?

(3)
(0)
(49)
(7)

Nahrávání ... Nahrávání ...