Nápověda Doporučujeme:

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnosti SIMCO CZ, s.r.o., se sídlem Hvězdova 870/39, 14000 Praha 4, IČ: 284 90 665, DIČ: CZ 28490665, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 145428.

I. Služby a činnost cestovní agentury

1.1 Obchodní společnost SIMCO CZ, s.r.o. je cestovní agenturou, která je podle zákona živnostenském podnikání oprávněna nabízet, prodávat a zprostředkovávat jednotlivé služby cestovního ruchu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (dále jen „Cestovní agentura“). Cestovní agentura je současně oprávněna prodávat věci související s cestovním ruchem, a to zejména vstupenky, mapy, plány, tištěné průvodce, upomínkové předměty apod. Cestovní agentura si vyhrazuje právo uvést ve smlouvě o poskytnutí služby odlišné smluvní podmínky, které mají před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek přednost.

1.2 Pokud není v jednotlivém případě ujednáno jinak, Cestovní agentura zprostředkovává služby jednotlivých provozovatelů ubytování, poskytovatelů dopravních služeb a dalších služeb cestovního ruchu a eventuálně služeb k nim doplňkovým.

II. Rozsah a aplikace všeobecných obchodních podmínek

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy uzavřené mezi objednatelem služeb na straně jedné a Cestovní agenturou jako poskytovatelem služeb na straně druhé, když obsahem těchto smluvních vztahů je na straně Cestovní agentury závazek poskytnout sjednanou službu v oblasti cestovního ruchu a na straně objednatele závazek uhradit za objednanou službu sjednanou cenu. Ustanovení uvedená na „Potvrzení rezervace“, která jsou odlišná od ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, mají přednost.

III. Objednání služeb

3.1 Poskytování služeb Cestovní agentury probíhá na základě závazné objednávky účastníkem akce. Účastníkem akce se stává přímo objednatel služby, a/nebo osoba uvedená v „Potvrzení rezervace“ a další osoby, jejichž počet je v „Potvrzení rezervace“ uveden.

3.2 Cestovní agentura potvrdí zákazníkovi přijetí jeho závazné objednávky. V případě, že je objednávka činěna pro více osob na konkrétní akci, zašle Cestovní agentura potvrzení pouze objednateli služby týkající se služeb pro více osob. Objednatel poté vyrozumí o objednaných službách ostatní osoby, pro které objednávku učinil.

3.3 Smluvní vztah mezi Cestovní agenturou a objednatelem vzniká, jestliže objednatel ve stanoveném termínu uhradí zálohu na objednanou službu uvedenou v „Potvrzení rezervace“. Uhrazením této zálohy objednatel stvrzuje, že bezvýhradně souhlasí s rozsahem objednané služby, její cenou, těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a dále že se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů.

3.4 Osoby mladší 15 let se mohou akce zúčastnit pouze s výslovným písemným souhlasem zákonného zástupce a v doprovodu osoby starší 18 let, která nad nimi bude vykonávat dohled, pokud se zákonný zástupce rovněž akce neúčastní.

3.5 Osoby ve věku 15-18 let se mohou akce samostatně zúčastnit jen s výslovným písemným souhlasem zákonného zástupce.

3.6 Cestovní agentura upozorňuje, že některé akce mohou vyžadovat zvýšené nároky na fyzickou i psychickou odolnost účastníků, a proto je nutné při objednávce věnovat pozornost uvedeným informacím k akci. Předpokládá se, že pakliže si účastník objedná konkrétní službu, bude náročnost akce odpovídat jeho silám.

IV. Platební podmínky

4.1 Ceny služeb poskytovaných CA jsou smluvními cenami sjednanými dohodou mezi objednatelem a CA. Orientační ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny na webu www.rybolovnorsko.cz či jiných propagačních materiálech CA. Závazná a dohodnutá cena je uvedena v „Potvrzení rezervace“.

4.2 Úplným zaplacením služeb Cestovní agentuře vznikne účastníkovi akce právo na poskytnutí objednaných služeb v „Potvrzení rezervace“. Cestovní agentura provede závaznou rezervaci objednaných služeb v okamžiku připsání zálohy na cenu služeb na bankovní účet Cestovní agentury uvedený v „Potvrzení rezervace“.

4.3 Cena akce zahrnuje cenu za služby specifikovaných v „Potvrzení rezervace“ jako rezervované služby.

4.4 Účastník je povinen zaplatit doplatek ceny akce ke uhrazené záloze nejpozději v termínu uvedeném v „Potvrzením rezervace“ bezhotovostně na bankovní účet Cestovní agentury, který je uvedený v „Potvrzení rezervace“. Povinnost zaplatit doplatek ceny služby je splněna dnem připsání doplatku na bankovní účet Cestovní agentury. Jestliže objednatel nesplní řádně a včas svoji povinnost zaplatit doplatek ceny služby, je Cestovní agentura oprávněna nezaslat objednateli poukaz na objednané služby, rezervaci zrušit a uhrazenou zálohu použít k pokrytí nákladů souvisejících se zrušením rezervace (blíže také v bodě 7.4 všeobecných obchodních podmínek).

4.5 V případě, že ostatní osoby, které jsou spolu s objednatelem uvedeny v „Potvrzení rezervace“, či některá z nich, nesplní svou povinnost zaplatit řádně a včas zálohu, a/nebo doplatek ceny služby, je zavázán splnit tuto povinnost objednatel společně a nerozdílně s těmito osobami a Cestovní agentura je oprávněna vyzvat objednatele ke splnění těchto povinností.

V. Změny a zrušení sjednaných služeb

5.1. Rozsah sjednaných služeb je závazně vymezen v „Potvrzení rezervace“ v části „Rezervované služby“

5.2. Cestovní agentura si vyhrazuje právo provést v nutných případech změnu objednaných služeb, a to nejpozději ve lhůtě 20 dní před započetím akce. O takové změně je Cestovní agentura povinna objednatele bez zbytečného odkladu informovat. V případě, že objednatel se změnou nesouhlasí, má právo ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení oznámení o změně zrušit svou účast na akci. V tom případě je Cestovní agentura povinna objednateli vrátit celou dosud zaplacenou částku ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení účasti. Po uplynutí uvedené lhůty má právo objednatel rezervaci zrušit pouze za podmínek uvedených v čl. VI.

5.3. Cestovní agentura si dále vyhrazuje právo zrušit rezervaci služeb kdykoli před zahájením poskytování sjednaných služeb zejména z důvodů vyšší moci, především v případě zemětřesení, války, povstání, stávky, karantény, extrémních klimatických podmínek a další nepříznivé klimatické či politické jevů, při nichž by mohlo dojít k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti cestujících osob. Cestovní agentura je oprávněna provádět dle pokynů poskytovatelů jednotlivých služeb (ubytovatel, dopravce apod.) v případě nutnosti a ochrany zájmů cestujících osob operativní změny v termínu a rozsahu poskytovaných služeb i během akce, není-li možné stanovený program a smluvené služby dodržet. V takovém případě je Cestovní agentura povinna zajistit služby srovnatelné s původními nebo vrátit objednateli adekvátní část ceny za neposkytnuté služby a služby poskytnuté v nižší kvalitě. Nároky z těchto změn budou řešeny individuálně.

6.4. Pokud vyvstanou okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek leží mimo sféru vlivu Cestovní agentury (vis major, zpoždění dopravních spojů apod.) nebo k okolnostem, které vyvolá svým jednáním účastník akce tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané a zaplacené služby, nevzniká objednateli nárok na vrácení či slevu z ceny, není-li pro jednotlivý případ dohodnuto jinak.

5.5. Jestliže dojde k okolnosti způsobené třetí stranou nebo vyšší mocí (stavební činnost, hluk v místě ubytování, hluční sousedé, havárie dopravních prostředků, stávka, přírodní katastrofy, klimatické jevy, válka, trestný čin, teroristický čin apod.) není Cestovní agentura povinna poskytnout jakoukoliv finanční kompenzaci.

5.6. Objednatel výslovně prohlašuje, že jakékoliv škody vzniklé účastníkům akce jednáním smluvních partnerů Cestovní agentury (újma vzniklá v důsledku zpoždění nebo zrušení dopravních spojů, škoda na zavazadlech, újma na zdraví atd.), bude objednatel své nároky uplatňovat výhradně po těchto osobách. Cestovní agentura poskytne na vyžádání informace o svém smluvním partnerovi, který měl škodu způsobit.

5.7. Cestovní agentura neodpovídá za změny výše cen přepravních služeb (zejména cen letenek, letištních tax, lodních lístků), místních daní a poplatků a dalších cen, jejichž vývoj nemůže ovlivnit.

5.8. Na základě předpisů o mezinárodní přepravě si CA vyhrazuje právo na změnu přepravní společnosti, trasy cesty, typu dopravy a zpoždění.

VI. Zrušení objednávky služeb objednatelem

6.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv před započetím akce zrušit rezervaci služeb písemným oznámením doručeným Cestovní agentuře. Účinky zrušení rezervace služeb nastávají dnem doručení oznámení o zrušení rezervace služeb do provozovny Cestovní agentury na adrese Dolní Lhota 11, 678 01 Blansko.

6.2. Při zrušení rezervace služeb je objednatel povinen nahradit Cestovní agentuře veškeré účelně vynaložené náklady, které se zrušením rezervace Cestovní agentuře vznikly.

6.3. Objednatel je dále při zrušení rezervace povinen zaplatit Cestovní agentuře odstupné. Výše odstupného je dána na základě data zrušení rezervace poměrnou částí z celkové ceny zrušených služeb, a to v následující výši:

80 a více dní před poskytnutím první služby – skutečně vzniklé náklady, nejméně však 25% z celkové ceny zrušených služeb,
79-60 dní před poskytnutím první služby – skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z celkové ceny zrušených služeb
Méně než 60 dní před poskytnutím první služby nebo nevyčerpání služby – 100% z celkové ceny.
6.4. Objednatel je oprávněn postoupit sjednané služby jiné osobě, než pro kterou služby původně objednal, jakožto náhradu za sebe. Za takovou změnu v osobě účastníka akce se není objednatel povinen zaplatit odstupné podle odstavce 6.3., avšak objednatel je povinen uhradit Cestovní agentuře veškeré účelně vynaložené náklady, pokud jí v důsledku změny v osobě účastníka prokazatelně vzniknou (zajištění nových letenek, lodních lístků, apod.). Vypořádání ceny služeb pak mezi sebou provedou původní objednatel a nový účastník.

VII. Práva a povinnosti objednatele

7.1 Objednatel je oprávněn:

 • vyžadovat poskytnutí služeb taxativně uvedených v „Potvrzení rezervace“,
 • vytknout případné vady poskytnutých služeb a požadovat odstranění vady, doplnění služby nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny objednaných služeb (viz čl. VIII.),
 • uplatnit veškerá práva z vadného plnění na místě vzniku vady a v případě, že to není možné, bez zbytečného odkladu po návratu z akce, dle reklamačních podmínek uvedených v čl. VIII.,
 • být seznámen se všemi případnými změnami v programu, rozsahu služeb a ceny akce
 • kdykoliv před započetím akce zrušit svou rezervaci služeb za podmínek uvedených v čl. VI.

8.2 Objednatel je povinen:

 • zaplatit Cestovní agentuře ve lhůtě určené v “Potvrzení rezervace” smluvenou cenu a prokázat to patřičným dokladem,
 • poskytnout Cestovní agentuře nezbytnou součinnost, která je nutná pro řádné plnění závazků Cestovní agentury vůči účastníkovi akce a k řádnému průběhu akce,
 • seznámit účastníky akce, pro které učinil objednávku služeb, s objednaným rozsahem služeb a jejich cenou, s informacemi, které objednatel obdrží v rámci pokynů k cestě,
 • zajistit sobě a svým spolucestujícím osobám platné cestovní doklady a případně i potřebná víza, zdravotní prohlídku, očkování apod.,
 • dodržovat právní předpisy země v místě ubytování,
 • nerušit během akce svým nevhodným chováním ostatní účastníky akce ani třetí osoby.

Pro případ porušení uvedených povinností je Cestovní agentura oprávněna od smlouvy odstoupit bez nároku na jakoukoliv náhradu.

VIII. Vady objednaných služeb a práva z vadného plnění

8.1. Pokud poskytnuté služby neodpovídají smluvenému rozsahu dle „Potvrzení rezervace“, je účastník akce oprávněn vytknout Cestovní agentuře vadu.

8.2 Účastník akce je povinen své uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava v místě čerpání služby.

8.3 Účastník má právo na odstranění vady poskytované služby. Cestovní agentura a její smluvní partneři jsou oprávněni při vyřizování reklamace v průběhu akce řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Je-li náhradní služba poskytnuta neúplně nebo v nižší kvalitě, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

8.4 V případě, že není možné zajistit poskytnutí náhradní služby v místě poskytované služby, musí účastník prokázat rozsah neposkytnutých nebo vadně poskytnutých služeb.

8.5 Služby je možno reklamovat v prekluzivní lhůtě 6 měsíců; to neplatí, je-li účastník spotřebitelem, v takovém případě činí lhůta 24 měsíců. Vadné plnění může objednatel uplatnit písemně nebo ústně, s uvedením data, popisu údajných vad služby a svých požadavků na odstranění vad. Písemně uplatnit práva z vadného plnění lze doporučeným dopisem zaslaným na adresu provozovny Cestovní agentury Dolní Lhota 11, 678 01 Blansko, případně e-mailem na e-mailovou adresu michal@rybolovnorsko.cz. Cestovní agentura je povinna vydat objednateli písemné potvrzení o přijetí reklamace.

8.6 Cestovní agentura rozhodne o oprávněnosti práva z vadného plnění ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Požadavek objednatele z titulu uplatnění vady služeb musí být vyřízen nejpozději do 30 dnů od data přijetí oznámení vady.

8.7 V případech, kdy je reklamace posouzena jako důvodná a vada představuje nepodstatné porušení smlouvy, má účastník právo na bezplatné odstranění vady, nebo v případech, kdy je to možné i v poskytnutí bezplatné náhradní služby, anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny služby. Pokud nebude vada odstraněna včas, má účastník právo na přiměřenou slevu z ceny služby, nebo právo odstoupit od smlouvy.

8.8 Jestliže představuje vada podstatné porušení smlouvy, má účastník právo na bezplatné odstranění vady, a to i bezplatným poskytnutím náhradní služby, přiměřenou slevu z ceny služby, nebo odstoupit od smlouvy. Účastník musí sdělit svou volbu práva z vadného plnění při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu lze změnit jen souhlasem Cestovní agentury, ledaže se vada ukáže jako neodstranitelná. Nezvolí-li účastník své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy podle odstavce 8.7.

IX. Cestovní doklady a osobní odpovědnost

9.1 Každý účastník akce je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, tranzitních, zdravotních a dalších předpisů, jakož i zákonů a zvyklostí zemí a míst, které během akce navštíví. Dále je odpovědný za to, že platnost cestovního dokladu je po skončení akce alespoň šest měsíců. Veškeré náklady či škody, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, nese každý cestující ke své tíži.

X. Pojištění

10.1. V ceně objednaných služeb není zahrnuto pojištění úrazu, léčebných výloh v zahraničí, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu ani jakékoliv jiné pojištění. Pojištění lze sjednat individuálně u pojišťovny podle volby účastníka. Cestovní agentura nenese odpovědnost za škody, které mohou účastníkovi vzniknout v důsledku nesjednání pojištění.

12.2. V ceně objednaných služeb není zahrnuto ani pojištění pro případ, že účastníkovi vzniknou náklady v souvislosti se zrušením objednávky služeb. Toto pojištění lze sjednat individuálně u pojišťovny podle volby účastníka.

XI. Rozhodné právo a příslušnost soudu

11.1. Právní vztahy mezi objednatelem a Cestovní agenturou se řídí právním řádem České republiky a musí být vykládány v souladu s ním.

11.2. Smluvní strany podřizují režim právních vztahů mezi objednatelem a Cestovní agenturou i těchto všeobecných obchodních podmínek pravomoci soudů České republiky a souhlasí s tím, aby soudy České republiky byly oprávněny rozhodovat o jakémkoliv nároku či sporu z těchto právních vztahů nebo všeobecných obchodních podmínek a jejich rozhodnutí bylo považováno za závazné, konečné a vykonatelné.

XII. Salvátorská klauzule

12.1 Ukáže-li se některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze toto ustanovení, nevyplývá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu všeobecných obchodních podmínek.

XIII. Různé

13.1 Celkový rozsah náhrady škody, kterou může objednatel po Cestovní agentuře požadovat v souvislosti s porušením zákonných či smluvních povinností Cestovní agentury, v součtu s výší uplatněných nároků z vad poskytnutých služeb, se omezuje do výše 100% ceny objednaných služeb, během jejichž poskytování ke škodě došlo. Cestovní agentura hradí pouze skutečnou a prokázanou škodu. Cestovní agentura neodpovídá za nepřímé nebo následné škody s výjimkou škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

13.2 Limity náhrady škody však neplatí, je-li objednatel slabší smluvní stranou, zejména spotřebitelem.

XIV. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

14.1 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je v souladu s § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.

14.2 Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb za podmínek stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele.

14.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Návrh musí podle § 20n odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele obsahovat (i) identifikační údaje stran sporu, (ii) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností, (iii) označení, čeho se navrhovatel domáhá, (iv) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé, (v) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona, (vi) datum a podpis navrhovatele. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává. Navrhovatel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

14.4 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

14.5 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí jedním z těchto způsobů: (i) uzavřením dohody stran sporu, (ii) jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu, (iii) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce, (iv) marným uplynutím lhůty pro ukončení mimosoudního spotřebitelského sporu uvedené v odstavci 14.4, (v) odmítnutím návrhu ve smyslu § 20q zákona o ochraně spotřebitele.

XV. Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost k 07. 01. 2019. Právně závazné znění všeobecných obchodních podmínek je nedílnou součástí potvrzení rezervace.

14.2. Objednatel se seznámil s „Informacemi o zpracování osobních údajů“ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

14.3. Objednatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje ohledně své osoby a dalších účastníků akce jsou správné, úplné a pravdivé. V případě, že by se toto tvrzení ukázalo jako nepravdivé, vystavuje se objednatel riziku povinnosti náhrady škody způsobené CA poskytnutím nesprávných údajů, popř. i postihu trestněprávnímu.

14.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou být Cestovní agenturou v přiměřeném rozsahu kdykoli v budoucnu změněny. Změna všeobecných obchodních podmínek v průběhu trvání smluvního vztahu musí být objednateli oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy, přičemž ten je oprávněn změnu odmítnout do 7 dnů ode dne obdržení e-mailové zprávy.

Lokality

Bakkan Wahl

Soroya

Seter Brygge

Madagaskar

Maledivy

Poslední fotogalerie

Madagaskar » listopad 2022

Maledivy » únor 2022

Tanzanie » Listopad 2022

Anketa

Jak hodnotíte system registrací a vývozu ryb?

(3)
(0)
(48)
(7)

Nahrávání ... Nahrávání ...