Nápověda Doporučujeme:

Pravidla soutěže

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „Soutěž Rybolov Norsko“ (dále jen „soutěž“) je „SIMCO CZ, s.r.o., Hvězdova 870/39140 00 Praha 4 (dále jen „organizátor soutěže“).

 

II. Účast v soutěži

1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby nad 18 let věku.
2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě, t.j. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci či manželé těchto osob.
3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 14ti kalendářních dnech staly výherci jakékoliv soutěže Rybolov Norsko.
4. Účastí v soutěži dává účastník soutěže organizátorovi soutěže souhlas ke zpracovávání osobních údajů v průběhu soutěže a po dobu přiměřenou po ukončení soutěže, a to pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu a v případě jména, příjmení a obce, v níž má účastník soutěže bydliště, i pro reklamní účely a v rozsahu pro tento účel obvyklém. Tento souhlas nemůže být odvolán.
6. Osoba, která se účastní soutěže, je povinna ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora soutěže. V opačném případě je organizátor soutěže oprávněn tuto osobu z účasti v soutěži vyloučit.

 

III. – Průběh soutěže

1. Průběh a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny vždy na www.rybolovnorsko.cz v popisu soutěže
2. Výhru v soutěži si může vyzvednout výherce v sídle SIMCO CZ, s.r.o., Dolní Lhota 11, 678 01 Blansko každý všední den mezi 9:00 až 14:00 hodinou nebo bude výhra zaslána po dohodě s výhercem dopravcem na výhercem poskytnutou adresu. Výherce je povinnen vyzvednout si výhru nejpozději do měsíce ode dne, kdy zvítězil. Pokud tak neučiní, ztrácí na výhru nárok a výhra propadá v majetek SIMCO CZ, s.r.o.

 

IV. – Společná ustanovení

1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Výherci nejsou povinni výhru přijmout. Nemají nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.
3. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
4. Originál těchto pravidel je uložen v provozovně SIMCO CZ, s.r.o., Dolní Lhota 11,  678 01 Blansko.

Lokality

Bakkan Wahl

Soroya

Seter Brygge

Madagaskar

Maledivy

Poslední fotogalerie

Madagaskar » listopad 2022

Maledivy » únor 2022

Tanzanie » Listopad 2022

Anketa

Jak hodnotíte system registrací a vývozu ryb?

(3)
(0)
(50)
(7)

Nahrávání ... Nahrávání ...